Епос orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13475


Кожна нацiя в добу свого виник нення й становлення створювала ге роïчний епос, у якому увiковiчнюва- ла славнi героïчнi вчинки народних Улюбленцiв-героïв. Вершинними до сягненнями свiтовоï народноï поезiï стали високохудожнi старогрецькi Iлiада та Одiссея, iрландськiса- I'и> Давньонiмецька Пiсня про Нiбе- лУнгiв, французька Пiсня про Ро- Ланда та iн. Украïнський народ витворив свiй нацiональний епос, що став iсторич ним свiдченням зрiлостi нацiï. До нього належать билини, думи та iсто ричнi пiснi. Це епiчно- лiричнi тво ри, переважно героïчного, рiдше соцiально-побутового характеру.

Епос orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13475