Гайдамаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13618


Гайдамаки* романтична поема, нацiональна епопея про Колiïвщину гайдамацьке повстання 1768 року проти шляхетського гноблення. Композицiйно твiр вибудований так, щоб читач зрозумiв, що повстан ня було гнiвною вiдповiддю украïнсь кого селянства на нелюдськi дiï польських конфедератiв, якi руйну вали, мордували* (роздiли Галай- да, Конфедерати*, Титар). Роздiл Iнтродукцiя* є експозицiєю поеми, у якiй завязуються подiï. ґонта в Уманi* кульмiнацiйний роздiл, коли автор, пiдкоряючись за конам романтизму, вiдходить вiд iсторичноï правди й надiляє ґонту надзвичайною вiрнiстю присязi, че рез що той i вбиває дiтей. Поема має Епiлог* та Передмову*, у якiй Шевченко вказує на реалiстичне, iсторичне корiння твору. ґонта й Залiзняк для поета, як i для народу, перейняли справу Остряницi й Хмельницького. УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА__________ ___ У поемi розвиваються двi сюжетнi лiнiï лiнiя Яреми та народного повстання. Перша сюжетна лiнiя- Ярема наймич-попихач у шинкаря Лейби; побачення Яреми з Оксаною- рiшення йти в гайдамаки; участь у боях у Черкасах; звiстка, що титаря вбито, а Оксану викрадено; люта помста шляхтi за особисте горе й за знущання над людьми (…а Ярема не рiже лютує! З ножем в руках на по жарах I днює й ночує…); порятунок Оксани; ï ï перебування в монастирi; одруження Яреми та Оксани; знову в битвах; А в нашого Галайди хата на помостi…. Друга сюжетна лiнiя лiнiя на родного повстання: На ґвалт Ук раïни орли налетiли; повстанцi зби раються пiд Чигирином; освячення ножiв; початок повстання; гайдама ки в Лисянцi; кривава розправа в Уманi як кульмiнацiйна точка на родноï боротьби за своє звiльнення; спад повстання. Головним героєм поеми є повста лий народ, який, як i Ярема Галайда, вiдчув свободу, перспективу роз прямлення вiльних крил: Не знав, сiромаха, що виросли крила, Що неба достане, коли полетить. Шевченко прагне вiдновити iсто ричну справедливiсть, розповiвши правду про причини Колiïвщини. Вiдтворення кривавих подiй пiдпњ' рядковане гуманнiй, людянiй iДеЬ 554 СерЦе болить, а р о зказувать треба: н е х а й бачать сини i вн у к и , щ о батьки ïх помилялись, нехай братаю ться зно ву з своïми ворогами. Н ехай ж итом- п iд е н и ц е ю , я к золотом , п о кр и та, не розмежованою останеться навiки од моря i до моря словян ська зем ля. Тарас Ш евченко став в украïн ськiй лiтературi новатором у багатьох ж ан рах. Ця ознака хар актер н а я к для раннього, так i д л я п iзн iх перiодiв творчостi. Раннього Ш евченка нази вають романтиком. Ц е логiчно. Ко рiння його ром антизм у у ф ольк лорному багатствi баладного ж анру (Причинна, Т ополя, У топле на), у загостреному iнтересi до iс торiï Украïни, особливо до героïчноï iсторiï. Романтизм д л я Ш евченка не лише лiтер ату р н и й н ап р ям , це спосiб свiтобачення (. М аланю к), повна настроєнiсть душ i.

Гайдамаки orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13618