Волинський лIтопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13542


У Галицько-Волинському лiтописi продовжено опис подiй Повiстi вре- менних лiт та Киïвського лiтопису (до 1292 року). З нього довiдуємося про боротьбу за престол у Галичi мiж князями. У лiтописi яскраво описано хоробрiсть князя Данила та його дру жини в бою з татарами на рiчцi Калцi, похiд проти литовських за войовникiв. Далi йде оповiдь про на пад Батия, подорож князя Данила в Орду, про його вiдмову пiдкоритися римськiй церквi. Також описано iс торiю князя Володимира Волинсько го, сина Василька. Лiтописець iде алiзує Данила (як автор Киïвського лiтопису Володимира Мономаха). Данило в його зображеннi фiзично й морально досконала людина, смi ливий полководець, мудрий, усiма шанований державний дiяч. Володи мир Мономах дещо iнший тип кня зя: мякий вдачею, великий книж ник, фiлософ. Мотиви з Галицько-Волинського лiтопису (переказ про вшан-зiлля, розповiдь про Митусу) використовува ли украïнськi письменники ХIХ-ХХ ст., зокрема I. Франко, М. Вороний та iн. Пишномовнiсть викладу, напру женiсть, драматизм опису, образ нiсть стилю, елементи фольклору такi основнi художнi особливо^ лiтописiв. Лiтописи є не лише iсторичними й лiтературними творами, вони мiстять вставнi оповiдання, в основi яких давнi перекази, iсторичнi пiснi, легенди.

Волинський лIтопис orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13542