Фразовий наголос orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12459


Ф разовий наголос iснує тiльки в реченнi. Серед його рiзновидiв ло гiчний та емфатичний наголоси. Логiчний, або смисловий, наго лос це посилення голосу на одному iз слiв речення для того, щоб пiдкрес лити його смислову роль, закценту- вати саме на ньому увагу: Завтра ми пiдемо на прогулянку в лiс. Завтра (а не через кiлька днiв чи мiсяцiв), ми (а не хтось iнший), пiдемо (а не поïдемо), на прогулянку (а не на роботу чи змагання), в лiс (а не в степ чи в гори). УВАГА! Зi змiною мiсця логiчного наголосу може змiню ватися змiст повiдомлення: Ти краше вивчи вiрш напамять. Ти краще вивчи вiрш напам'ять. Емфатичний (вiд грецького е трНа- в/з розяснення, вказiвка, ви разнiсть) це видiлення важливоï зi смислового погляду частини речен ня (групи слiв чи частини слова) у звязку з вираженням експресiï мов лення, емоцiйного стану мовця. Ем фатичний наголос найчастiше вира жається подовженням наголошеного голосного, а iнодi й приголосного, а також своєрiдною мелодикою: Вiн з неï оче-е- ей не зводить. Розу-у-умний же ти! Схаменi-i-iться ж! Ви з-з-н-н-нали про це! 47 УКРАÏНСЬКА МОВА ЗАПАМЯТАЙТЕ! Слова, у яких особливо часто спостерiгається порушення акцентуацiйних норм: арахiс каталог партер верба кiлометр подруга видання квартал предмет вимова корисний приятель вимога котрий псевдонiм випадок кропива ремiнь виразний лапки решето вiршi легкий рiзновид вiтчим медикамент рукопис документ металургiя терези донька монолог товстий дочка наспiх середина дрова ненавидiти симетрiя жаданий ненависть статуя живопис новий старанний завдання обiцянка украïнський загадка обруч урочистий заголовок одинадцять фартух залоза ознака феномен запитання олень цемент iмя отаман черговий

Фразовий наголос orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12459