Фонетика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12430


Фонетика (вiд грецького ркопеН- ков звуковий) це роздiл мовознав ства, що вивчає звуковий склад мови та рiзноманiтнi звуковi змiни, якi вiдбуваються в мовленнєвому потоцi. Залежно вiд завдань дослiдження звуковоï будови мови фонетику подi ляють на: описову (вивчає всi наявнi в конк ретнiй мовi звуковi одиницi, зако номiрностi ïх уживання, звуковi чергування та iн. особливостi мови певного перiоду); iсторичну (зясовує шляхи форму вання звукового боку мови з найдав нiшого часу ïï iснування, вивчає ви никнення та занепад звукiв, еволю цiю окремих звукових явищ тощо).

Фонетика orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12430