ФонетичнI синонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12557


Чимало слiв зi звуковими вiдмiннос тями стилiстично маркованi, тобто вжи ваються в окремих стилях мовлення. Наприклад, форма працювати загальновживана, а працювать влас тива переважно розмовному та ху дожньому стилям; лизавета (лiте ратурне) Лисавета (розмовне, просторiчне). Такi слова виступають як фонетичнi синонiми. Милозвучностi можна досягти також певним добором i розмiщенням слiв. Будуючи речення, треба стежити, щоб на межi слiв не виникали неми лозвучнi збiги звукiв: цi цiкавi розповiдi цi захопливi розповiдi; велика калюжа здоро венна калюжа; поривчаст о дув вiтер дув поривчастий вiтер. Не треба допускати римування слiв у прозi: любов людини до бат ькiвщ ини любов людини до рiдноï зем лi; у по казi образiв троянцiв у змалю ваннi троянцiв. Фонетичнi засоби милозвучностi часто виявляються в текстах ху дожнього стилю. Серед них звуко ва анафора, епiфора, алiтерацiя, асо нанс тощо. Звукова анафора повторення початкових звукiв: I по клавiшах сивого см ут ку Ходять синi, сумнi слони.
I. Драч. Звукова епiфора повторення кiнцевих звукiв чи звукосполучень у
закiнченнях слiв вiршованого рядка: Iди, iди, дощику, Зварю тобi
борщику В поливянiм горщику. Нар. те. Алiтерацiя повторення подiб
них за звучанням приголосних у ряд ку чи у строфi для пiдсилення
iнто нацiйноï виразностi й музикальностi: 82 Орфографiя Крилами
мiж люди лину (П. Ти чина ). Реве та стогне Д нiпр широкий, Сердитий
вiт ер завива… Т. Шевченко. У наведених прикладах алiтеру-
ються звуки, якi створюють вражен ня легкостi пташиного польоту й
бурi-негоди. Асонанс концентроване повто рення голосних звукiв у
поетичному рядку, яке теж витворює ефект ми лозвучностi: О
панно Iнно, панно Iнно (П. Тичина). Сунуться, сунут ься хмари
— думи сумнi (М . Вороний). Найчастiше поети вдаються до од
ночасного використання алiтерацiï й асонансу, що створює
звукову полi фонiчнiсть твору: О, я к т а бiла бiлот а болiла! (В.
Стус ). Хурделит ь хурделиця, заметiль-метелиця, Замiт а околицi
край села. О. Бiлаиi. Звичайно, правильно пiдiбранi зi стилiстичною
метою звуковi повтори посилюють емоцiйний вплив твору на читача i
становлять фонетичну окрасу мови.

ФонетичнI синонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12557