Феофан Прокопович 1681-1736 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13564


Украïнський i росiйський церков ний та громадський дiяч, учений-гу- манiст, педагог-просвiтник, драма тург, поет, перекладач, публiцист. Хоч Феофан Прокопович був далекий вiд украïнського нацiонально-виз вольного руху (тривалий час служив головним помiчником Петра I у цер ковних справах, пiдтримував та воз величував у своïх панегiриках рефор маторську полiтику росiйського царя, брав участь у заснуваннi росiйськоï Академiï наук), його дiяльнiсть i творчiсть сприяли розвитковi ук раïнськоï лiтератури й загаль нолюдському суспiльно- iсторичному поступовi. Феофан Прокопович залишив велику творчу спадщину, яка складається з фiлософських трактатiв, Поетики, Риторики, Математики, численних про повiдей, драми, вiршiв, перекладiв, листiв. Бiльшiсть творiв припадає на киïвський перiод життєдiяльностi, коли письменник працює спочатку викладачем, а потiм ректором Києво- Могилянськоï академiï. Вiн ство рив учення про просвiтницько-абсо лютистську державу, де ствер джується примат свiтськоï влади над Церковною. Феофан Прокопович автор кiль кох iсторичних праць (Собрание от летописателей, Реестр государей росийских, якими започаткував, за довго до М. Ломоносова i В. Татище- ва, росiйську iсторичну науку. Феофан Прокопович автор пер шоï iсторичноï драми в украïнськiй лiтературi В олоди м и р , як у 1705 року поставили студенти Києво- Могилянськоï академiï. Це твiр про запровадження князем Во лодимиром християнства на Русi. У центрi пєси князь Володимир са мовладний, але розумний правитель, борець за освiту i прогрес загалом. Стиль драми, написаноï тогочас ною книжною украïнською мовою, перебуває на межi мiж бароко i кла сицизмом. Характерна для бароко символiка простежується у фабулi (Володимир Мазепа Петро I). Пєса має алегоричний пiдтекст. В образi князя Володимира роз судливого державця прослав ляється культурницька дiяльнiсть гетьмана Iвана Мазепи та Петра /, а в сатиричних образах жерцiв (Жери- вол, Курол, Пияр), якi вiдстоюють поганство, висмiюються захисники старовини. Пiсля офiцiйноï анафеми I. М а зепи автор переприсвятив драму Петровi I (у першому варiантi па негiрик виголошувався I. Мазепi та Петру I), чим висловив свою пiдтримку полiтицi росiйського самодержавця.

Феофан Прокопович 1681-1736 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13564