Євген ГребIнка 1812-1848 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13586


Поет, прозаïк, видавець. Значну роль вiдiграв у органiзацiï украïнсь кого лiтературного процесу. Брав дiяльну участь у викупi з крiпацтва Т. Шевченка, в органiзацiï видання його Кобзаря. Видав альманах Ластiвка (1841), де були опублiко ванi кращi твори тогочасних Ук' раïнських письменникiв (Т. Шевчен ка, Г. Квiтки-Основяненка, Л. Бор0 виковського, В. Забiли та iн.). Лiричнi поезiï писав украïнською1 росiйською мовами. ïхня художня 538 Нова лiт ерат ура структуре базувалася на романтизмi, у них вiн успiшно переборював бурле скну традицiю. Народними сьогоднi називають пiснi та романси . Гре бiнки Очи чёрные, Молода ещё девица я была, Нi, мамо, не можна нелюба любить. Росiйською мовою написав чимало оповiдань, повiстей, романiв (Запис ки студента, Нежинский полковник Золотаренко, Чайковский, Док тор). Та байкарська спадщина . Гребiнки (усього 27 творiв) є найцiннiшою частиною його творчого доробку. Байки письменника стали художнiм виявом народноï мудростi, у них чiтко заявленi симпатiï та анти патiï автора, який глибоко розумiє естетику народного життя, побуту, звичаïв Ячмiнь, Ведмежий СУД, Рожа та Хмiль, Рибалка, Сонце та Хмари. Байки . Гре бiнки представляють усi рiзновиди Цього жанру: власне байку, байку- казку, байку-приказку.

Євген ГребIнка 1812-1848 рр. orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13586