Етапи визначення розмIру вIрша orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13959


1. Роботу починаємо з того, що роз ставляємо наголоси i
складаємо схему рядкiв вiрша.
2. Визначаємо закономiрностi чергу вання наголошених i ненаголоше-
них складiв.
3. Подiляємо на стопи: Це було у тому мiстi, w w w w Що саме його
наймення w w w W Болем серце нам стискає, w w w w Нiби пiсня
журавлина. w www w М. Рильський. Бачимо: двоскладова стопа з наго
лосом на першому складi хорей. 842 Лiтературознавство Висновок: вiрш
М. Рильського на писаний чотиристопним хореєм. Затiнок,
сутiнок, день золотий. чу к; Плачуть i моляться бiлi троянди. ^ ^
Може це я, або хто, або ти ^ к; ^ ^ Ось там сидить у куточку
веранди. к; ^7 к; Л. Костенко. Це тристопний дактиль.

Етапи визначення розмIру вIрша orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13959