Емський указ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13736


Нове пожвавлення нацiонального Руху не могло не привернути уваги Царського уряду. За наказом Олександра II була Творена спецiальна комiсiя, яка ма- б виробити стратегiю боротьби з украïнським вiдродженням. Усi роз робленi заходи подавалися до розгля ду та затвердження Олександровi II в нiмецькому мiстi Емськ, де в цей час цар знаходився на вiдпочинку. Саме там i був пiдписаний найреакцiйнi- ший щодо украïнства документ XIX ст. Емський указ. На вiдмiну вiд Валуєвського цир куляра, новий указ не лише заборо няв друкування, а навiть ввезення до iмперiï будь-яких книжок i брошур малоросiйським нарiччям. Заборо няли друкувати й видавати оригi нальнi твори та переклади, за винят ком лише iсторичних документiв i памяток; не дозволяли проводити сценiчнi вистави та читати украïно мовнi твори. Чим же пояснити той майже панiчний страх царськоï Росiï перед усiм украïнським? У всi часи украïнська лiтература була повязана з життям, соцiальни ми та нацiонально-визвольними праг неннями народу. Народ, який має власну мову та лiтературу, волiтиме здобути незалежнiсть, намагатиметь ся створити свою державу. Побоюючись цього, царський уряд i шовiнiстично налаш тованi пред ставники iнтелiгенцiï репресiями, за боронами та переслiдуваннями нама галися викоренити навiть згадку про украïнську лiтературу як самобутню та незалежну. ____ Нова лiтература 595 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Проте хоч би до яких заходiв уда валися украïнофоби, знищити ук раïнський рух, нацiональну iдею во ни були безсилi. Украïнську iнтелi генцiю, що пережила реакцiю 50*х рр., Валуєвський циркуляр, уже не мог ли зломити навiть найжорстокiшi репресiï. Тож невдовзi вiдбувається нове пiднесення нацiонального руху та розквiт украïнськоï лiтератури.

Емський указ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13736