ДвI основи дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12996


Форми одного й того самого дiє слова утворюються вiд двох рiзних ____________Граматика: морфологiя, синтаксис основ основи iнфiнiтива та основи теперiшнього часу. Основа iнфiнiтива видiляється шляхом вiдокремлення вiд неозначе ноï форми (iнфiнiтива, дiєйменника) суфiкса -ти: принести, мрiяти, орендувати, полежати, любити, змагатися (разом з часткою -ся ( сь) при ïï наявностi). Основа теперiшнього часу видi ляється шляхом вiдокремлення вiд форми 3-оï особи множини теперiш нього часу (а в дiєсловах доконаного виду вiд майбутнього часу) особових закiнчень -уть ( ють) або -ать (-ять): принесуть, мрiють (мрiуут ь), орендують (орендуууть), поле жать. люблять (лублуать), зма гаються. В окремих дiєсловах основи iнфiнi тива й теперiшнього часу збiгаються: нести несуть, везти везуть. Вiд основи iнфiнiтива творяться:
1. Форми минулого часу: зробив, зробила, зробило, зробили.
2. Форми умовного способу: зробив би, зробила б, зробило б, зробили б.
3. Дiєприкметники минулого часу: зроблений.
4. Дiєприслiвники доконаного виду: зробивши.
5. Присудковi форми на -но, -то: зроблено, налито. 249

УКРАÏНСЬКА МОВА Вiд основи теперiшнього часу творяться:
6. Особовi форми дiєслiв теперiшньо го часу: роблю, робиш,
робить, робимо, роби те, роблять.
7. Особовi форми майбутнього часу доконаного виду: зроблю, зробиш,
зробить, зробимо, зробите, зроблять.
8. Форми наказового способу: роби, робiмо, робiть.
9. Дiєприкметники теперiшнього часу: лежачий.
10. Дiєприслiвники недоконаного виду: роблячи.

ДвI основи дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12996