ДраматургIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13776


У 70-90 роках XIX ст. I. Франко створив низку драм iз сучасного ж ит тя (Украдене щ астя*, Рябина*, Учитель*, Майстер Чирняк*), ро мантичнi драматичнi поеми про часи Киïвськоï Русi (Сон князя Святосла ва*) та оприш кiвських змагань у XVIII ст. (Кам'яна душа*), драму для дiтей (Суд святого Николая*). У своïх драматичних творах Фран ко порушував тi проблеми, якi хви лювали сучасникiв: життя селян ства, становище iнтелiгенцiï тощо. Найвизначнiшим драматичним твором митця критики вважають драму Украдене щастя. Соцiально-психологiчна пєса на писана за сюжетом народноï Пiснi про шандаря, у якiй розгортається мотив зруйнування сiм ï. Жiнка ло мить шлюб церковний i оддаєсь шандаревi одверто, прилюдно. Муж ïï, чуючи себе зганьбленим, уби ває шандаря i сам гине ганьблячою смертю*. У першому варiантi твiр мав назву Ж андарм. Щоб уникнути конф лiктiв iз цензурою, автор змушений 637 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА був змiнити заголовок. Нова назва вiдбиває iдейний пафос драми. Щас тя було вкрадене не тiльки в селя нина Миколи Забороненого, а й у його дружини та ïï коханого жандарма Михайла Гурмана. Пєса складається з пяти дiй. Чо тири з них вiдбуваються в хатi Мико ли з пiдгiрського села. Автор показує не лише подружнє напруження, яке вiдбувається в сiмï, а й зясовує при чини його виникнення, внутрiшню сутнiсть конфлiкту. А н н а , видана примусово замiж за нелюба, дiзнавшись, що зявився ïï коханий, якого всi вважали загиб лим, вирiшила повернути собi хоч трiшечки особистого щастя. Вона хо че повернути собi втрачене, розбите зажерливими братами ïï кохання, ïï щастя, ïï мрiï. Анна кидає виклик то гочасним традицiям i вiдкрито ко хається з Гурманом. Нещасливою є й доля Миколи. Так було в молодостi, так стало й надалi. Пiсля звiльнення з-пiд арешту ду шевнi страждання чоловiка ще бiль ше посилилися, коли вiн зрозумiв усю глибину родинноï драми. Мико ла готовий був пробачити дружинi ïï вчинки, але та заявила, що нiчого не може вчинити зi своïми почуттями. I тодi Микола зважився на вбивство розлучника. Микола Задорожний ще один образ пропащоï сили в ук раïнськiй лiтературi. Михайло також був позбавлений щастя. У творi вiн i гнобитель, i жер тва одночасно. Гострота драматичного конфлiкту пєси та психологiзм ïï образiв при вертають увагу митцiв. Драма має сценiчне життя вiд перш их вистав у львiвському театрi Руськоï бесiди (1893), на сценi театру корифеïв Украïни (кiнець XIX ст.), у Киïвсько му театрi М иколи Садовського до блискучоï вистави на сценi Киïвсько го нацiонального театру iм. Iвана Франка. Видатний чеський композитор В. Амброз написав оперу Украдене щастя на сюжет однойменноï драми
I. Франка (лiбрето К. Заградниковоï- Кранковоï). Уперше опера
була по ставлена в Брно (Чехословаччина) у 1925 роцi.

ДраматургIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13776