ДраматургIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13660


Драму Назар Стодоля Т. Ш ев ченко написав у 1842 роцi. За ж ан ром це соцiально-побутова п єса. Ïï опублiкував П. К улiш лиш е 1862 року (пiсля см ертi автора). Твiр дiйшов до нас повнiстю , але не в первiсному варiантi. В основi п єси соцiально-побуто вий конфлiкт, що розгортається на тлi iсторичного минулого У краïни пiсля Нацiонально-визвольноï вiйни 1648-1654 рр. Козак Назар Стодоля й дочка сот ника Хоми Кичатого Г аля кохають ся. Батько ж надумав видати дочку не за козака-сiром у, а за п о л к о вн и ка, багача. Сприяє цьому й клю ч н и ц я Стеха, а закоханим допом агає Г н а т К арий, побратим Н азара. П iсл я дов гоï боротьби сотник зм уш ений дати згоду на шлюб Галi з козаком . Сотник Х ом а К ичат ий є типовим представником козац ькоï вер х iвки . Метою свого ж и ття вiн бачить збага чення й оволодiння полковничою бу лавою. Егоïстичний, безчесний роз ж ирiлий багач, вiн готовий вiддати зам iж свою єдину дочку Галю за ста рого, але багатого чигиринського п ол ковника М олочая. К ичатий м о ральний покруч. Коли вiн м ає владу над Н азаром, то знущ ається з нього, коли ж змiнюються обставини, то падає перед козаком навколiш ки. Стеха тип хитроï, пiдступноï й користолю бноï лю дини. В она м рiє вийти зам iж за Х ому. За гостинець допомагає закоханим , а потiм i видає ïх сотниковi. Пихатому Хомi протиставляю ться образи Н а зара С т одолi й Г н а т а Карого. Вони н алеж ать до к о за ц ь ких низiв, см iливi, рiш уч i, вольовi. Обидва щ ирi й вiдданi, вiрнi в друж бi й коханнi. Запорож ець Н азар умiє постояти за свою гiднiсть. Н атура його п оети ч на, пристрасна, вiн ем оцiйний. Гнат Карий стрим анiш ий, але водночас i вiдчайдуш нiш ий. У ряту- УКРАÏНСЬКА ШЕР А ТУРА вавши Назара й Галю, вiн ладен уби ти Хому, хоч i знає, що за козацьким звичаєм живого козака ховають ра зом з убитим. Образ Галi автор змалював з особ ливим лiризмом. Вона щира, вiдда на, життєрадiсна, благородна душею й чиста серцем дiвчина. Галя дуже любить батька й навiть не припускає, що вiн може ïï обдурити. Вона прагне волi в почуттях. Багатство не приваб лює дiвчину. Дiвчина кохає Назара, готова на все заради нього. Пєса Назар Стодоля реалi стичний твiр. Сюжет драми роз гортається на тлi картин народного життя й побуту. Автор майстерно зображує народнi традицiï й образи. Т. Шевченко в пєсi Назар Стодо ля висмiяв частину козацькоï стар шини, прославив благородство та вiдвагу низових козакiв. Ця драма розвинула новаторськi традицiï пєс
I. Котляревського, Г. Квiтки-Осно- вяненка, збагатила украïнську
дра матургiю. Досвiд Шевченка-драма- турга перейняв I. Карпенко-
Карий.

ДраматургIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13660