<< Главная страница

Дмитро Павличко нар. 1929 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13894


Народився в селi Стопчатовi на Прикарпаттi. Навчався у Львiвсько му унiверситетi iменi I. Франка, зго дом аспiрантура, наукова робота. Перша книга Правда кли че! (1958). Згодом Грано* слов (1968), Сонети подiльськоï осенi (1973), Таємниця твого об личчя (1979), Спiраль (1984), Ялiвець (1989). Коли номер кривавий Торкве- мада твiр зi збiрки Правда кличе!, забороненоï i знищеноï тоталiтарним урядом у 60-х рр. Сюжет твору побудовано навко ло смертi середньовiчного iспансько го iнквiзитора Томаса Торквемади, але неважко зрозумiти, кого мас на увазi автор це найжорстокiший тиран сучасностi. Символiка твору УКРАÏНСЬКА МГЕРА ТУРА надзвичайно промовиста: смiх свобода, мовчання, ридання ”по поли. Але тиранiя но зникає зi смертю тирана, а свобода так i за лишається привiлеєм внутрiшньою свiту людини. Поезiя Дмитра Павличкв надзви чайно ритмiчна, мелодiйна. Чи не то му багато його творiв покладено на музику композиторами, стали осно вою сучасних пiсень. Один з них поезiя Два кольо ри, яка наближається до фольклор ноï традицiï за символiкою барв та чисел, представленою в нiй внутрiш ньою фiлософiєю буття. Подiï, усе життя лiричного героя нанизуються на одну сюжетну канву, наскрiзну й для життя кожноï конкретноï лю дини. Провiдним у творi є мотив дороги. Готує до життєвоï подорожi героя мати, мовби благословляючи в далеку путь. Зрозумiло, що ця дорога не буде завжди гладенькою, так зявляються символи червоного i чорного радостей i бiд, що не змiнно супроводжують людину на життєвому шляху: Два кольори моï, два кольори: Червоне то любов, а чорне то журб' Ця поезiя спорiднена з вiдомою Малишковою Пiснею про рушник* за украïнським колоритом i ,11Г цiональною символiкою.

Дмитро Павличко нар. 1929 року orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13894


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация