Джерела украÏнськоÏ фразеологIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12690


За своïм походженням фразеоло гiчнi одиницi неоднорiднi. Украïнська фразеологiя сформува лася протягом багатовiкового iсто ричного розвитку нашого народу, йо го контактiв з iншими народами i ïхнiми культурами. Видiляють такi джерела фразеологiï:
1. Основним джерелом творення й по повнення фразеологiчноï скарбни
цi є жива народна мова, з якоï ви користовують влучнi
вирази, при слiвя, приказки, дотепи, жарти. Такi вислови повязанi з
побутом, звичаями й обрядами народу: Лексикологiя дати гарбуза,
свиню пiдкласти, передати кутi меду, розбити гле ка, купувати кота в
мiшку, витрiиiки продавати, вусом не моргнути, крутитися на язицi.
2. Значна частина ф разеологiзмiв по ходить з проф есiй но-виробни
чоï сфери: з мови кравцiв: сiм раз одмiряй, раз одрiж, бiлими
нитками шито, трiщати по всiх швах; з мови крамарiв: на вагу золот
а, давати набiр, мiряти повною мiрою, мiряти на свiй аршин; з мови
ковалiв: мiж молотом i ковадлом, брати в лещата, куй залiзо, поки
гаряче; з мови рибалок: змотувати вудки, клювати на живця; з мови
артистiв: увiходити в роль, коронний номер, у своєму
репертуарi, як по нотах, грати першу скрипку, на високому регiстрi,
зiйти зi сцени; з мови вiйськових: схрещувати мечi, не нюхати поро
ху, здавати позицiï, брати рубiж. ”Фразеологiзми античного похо
дження: авгiєвi стайнi, дамоклiв меч, сiзiфо- ва праця,
гордiïв вузол, золоте руно, ахiллесова п'ята, гомеричний смiх,
езопiвська мова, прокрустове ложе, яблуко незгоди, олiмпiйський спо
кiй, мов фенiкс з попелу.
3. Фразеологiзми бiблiйного похо дження: блудний син, вавилонське стов
потворiння, у потi чола, но'iв ков чег, содом i гоморра, поцiлунок
Iуди, каïнова печать, манна небес на, терновий вiнок, умивати
руки, нести свiй хрест, земля обiто- вана, дерево пiзнання добра i
зла.
4. Крилатi слова це образнi висло ви, афоризми, що вийшли з вiдо мих
лiтературних чи публiцистич них джерел i зажили своïм жит тям,
стали стислим вираженням важливоï iдеï, думки,
сентенцiï: Здоровий дух в здоровому тiлi (Ювенал). Мовчання
знак згоди (Те- ренцiй). У собi самому шукай справжнiх благ (Г.
Сковорода). Де нема святоï волi, не буде там добра нiколи (Т.
Шевченко). Права без обовязкiв то сваволя (Леся Украïнка). Нове
життя нового прагне слова (М. Рильський). Кожен фiнiш це, по сутi,
старт (Л. Костенко). Фразеологiчнi словосполучення як один iз
засобiв образностi й вираз ностi є ознакою мовного багатства.
Вжитi доречно, вони впливають на читача або слухача, оживляють нашу
УКРАÏНСЬКА МОВА мову, допомагають краще, образнiше передати
змiст думки, роблять роз повiдь яскравiшою, надають вислов ленню
емоцiйного забарвлення.

Джерела украÏнськоÏ фразеологIÏ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12690