ДисимIляцIя приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12477


Дисимiляцiя (вiд латинського сИв- зiтiIаИо розподiбнення) це таке фонетичне явище, при якому один з двох однакових чи подiбних приго лосних звукiв у межах одного слова замiнюється iншим, артикуляцiйно близьким. Отже, це розподiбнення звукiв. Дисимiляцiя виявляється у: Змiнi [кт] на [хт]: кгто хто. При твореннi вищого ступеня по рiвняння прикметникiв [сш], [зиi] змiнилися на [шч] i [жч]: висший вишиïий вишчий (ор- фогр. вищий), низший нижиiий нижчий. Змiнi [чн] на [иiн] у деяких давнiх словах: мiрошник (iз М'ЬрОЧЬНИК'ЬЛ рушник (iз ручьникг), а також рушниця, соняшник, сердешний. Розподiбненнi двох однакових звукiв при твореннi iнфiнiтива вiд коренiв, що закiнчувалися на [д], [т]. Унаслiдок регресивноï дисимi ляцiï утворилося звукосполучення [ст]: плет-ти плести, вед-ти вес ти, мет-ти мести, бред-ти брести. Таким чином, явища асимiляцiï й дисимiляцiï приголосних звукiв спри яють зручностi у вимовi, роблять ïï природною та милозвучною. Крiм то го, вони допомагають краще зрозумi ти тi позицiйнi й iсторичнi змiни, якi становлять фонетичну особливiсть украïнськоï мови.

ДисимIляцIя приголосних orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12477