ДIєслово як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12988


Дiєслово це повнозначна части на мови, яка означає дiю або став предмета й вiдповiдає на питання що робити? що зробити? Радiйт е, спiвайт е пiснi голоснi, Квiтками заквiт чуйт е чола яснi, Радiйт е i см iйт есь в сльозах, соловï, Ст рiвайт е воскреслi надiï своï, М инули навiки днi чорних негод- Ж иве Украïна! I вiльний народ, 246 Як з попелу Фенiкс, ожив i злетiв, I поглядом зм iряв вiн простiр степiв. Боже! Без меж милосердя Твоє! 1 правда, о Боже, на свiтi ще є… Олександр Олесь. Дiєслово може означати: реальну фiзичну дiю особи: будувати, сiяти, вишивати, са джати, малювати, вмиватися; стан, у якому перебуває особа: спати, сидiти, стояти, журити ся, смiятися, дрiмати, мрiяти; становлення предмета, змiну його якостi: молодiти, ст арiт и, сивiти, до стигати, розквiт ат и, худнути, блiднути; ставлення особи до кого-небудь чи чого-небудь: любити, кохати, поважати, нена видiти, зневаж ати; перемiщення в просторi: iти, бiгти, ïхат и, летiти; сприйняття органами чуття iстоти: бачити, чути, нюхати, слухати; бажання: хотiти, бажати, волiти, прагнути; процес мислення та мовлення: думати, мислит и, аналiзувати, говорити, повiдомлят и, радiти, розповiдати, проiнформувати. Примiтка. Дiю або стан позначають i де якi вiддiєслiвнi iменники (читання, ба жання, стрiльба ), але вони не виражають ïï в часi. Дiєслова ж називають динамiчнi ознаки, властивi предметовi в процесi ïх становлення й розгортання в часi.

ДIєслово як частина мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12988