ДIєприслIвник як форма дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13058


Дiєприслiвник це особлива незмiнювана форма дiєслова, яка на зиває додаткову дiю (чи стан), що су проводжує названу присудком голов ну дiю (чи стан). Дiєприслiвник вiдповiдає на пи тання що роблячи? (недоконаний вид), що зробивши? (доконаний вид): Кожна людина, перебувши час цвiтiння, починає збирати келих своєï мудростi (В. Винниченко). Так шкода кожноï хвилини, Що порошинкою пролине I зникне в прiрвi забуття. Лишивши жаль i каяття. Олександр Олесь. _____ Граматико: морфологiя, синтаксис УКРАÏНСЬКА МОВА Не псуйте днi, шукаючи життя, але живiть палаючи, i вас не ско рит ь забут т я землi (С. Горлач). Звернiть увагу, що дiя, названа дiєсловом-присудком i дiєприслiвни ком, завжди виконується одним i тим самим дiячем, який називає пiдмет. Тому стилiстично неправильними є такi конструкцiï з дiєприслiвнико вими зворотами: Прочитавши поему Т. Шевченка Наймичка, мене схвилювала доля матерi Ганни. Пiдiйшовши до памятника Тара совi Шевченку, мене вразила його монументальнiсть. Познайомившись з iлюстрацiями
I. М арчука до творiв Т. Шевченка, ми зустрiлися з самим художником.
Дiєприслiвник поєднує в собi озна ки
дiєслова iприслiвника. Ознаки дiєслова
1. Має спiльну з дiєсловами основу й лексичне значення :
спiвати спiваючи, намалювати намалювавши, усмiхнутись усмiхнувшись.
2. Зберiгає вид того дiєслова, вiд яко го утворений:
доконаний (що зробивши?): зiбравши, пiдïхавши, пожарту вавш и,
схилившись; недоконаний (що роблячи?): сидячи, несучи, дихаючи,
творя чи, заплiт аючись.
3. Буває перехiдним або неперехiдним: зустрiчаючи, запалюючи
(кого? що?) друга, вогнище перехiднi; сидiвши, задумавшись непере
хiднi.
4. Може мати залежнi слова: зiбравши студентiв, працюючи з ними. Ознаки
прислiвника
5. Незмiнна форма.
6. Виконує найчастiше роль обстави ни (способу дiï, часу,
причини, мети, умови): Не спитавши броду, не лiзь у воду обставина
умови.
7. Дiєприслiвник разом iз залежними словами утворює
дiєприслiвниковий зворот, який у реченнi виступає
обставиною. На письмi видiляється комами, а у вимовi
iнтонацiєю: Гори, розлiгш ись пiд небом високим, Сонцю
пiдклали паруючу спину. Вiтер притомлений, взявшись у боки, Спочити
присiв на стареньку ялину. К. Мандрик.

ДIєприслIвник як форма дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13058