ДIалог orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13433


Дiалог (вiд грецького й iа ^ов мовлення двох) розмова, яка вiдбу вається мiж двома особами. 437 УКРА ÏНСЬКА МОВА Монолог (вiд грецьких monos один та logos слово, мовлення) мов лення однiєï особи, звернене до широ коï аудиторiï слухачiв, глядачiв, чи тачiв для цiлеспрямованого впливу на них. Полiлог (вiд грецьких polys чис ленний та logos мовлення) мов лення групи людей (бiльше двох). Реплiка кожне висловлювання учасника розмови. Наприклад: Поглянь, Наточко, якi гарнi вчительки… Он та, в яскравiй блузцi. Бачиш? Та, що з намистом? Ага. А сережки якi в неï чудовi очей не вiдвести… А та он, по глянь, мов артистка. Ота така бiла? Ага. Щ о губи червонi-червонi? Ага… А та он схожа на Аллу Пу- гачову. Бачиш? Така з розпущеним волоссям? Ага. Щ о зверху над очима намальо вано, як у моєï ляльки? Ага… I та он, i та… Це, донечко, вчительки, якi будуть вести першi класи. До якоï вчительки ти хотiла б? Га? Он до тiєï, що усмiхається… ( 3. Кучерява ). У кожнiй реплiцi-вiдповiдi опус кається все те, що вiдомо з поперед ньоï реплiки чи мовленнєвоï ситу ацiï. Тому в дiалозi вживається дуже багато неповних речень, слiв-речень, у яких повiдомляється те нове, невi доме, що є iнформацiйним ядром вис ловлювання. Дiалог широко використовується в художнiй лiтературi та деяких публi цистичних творах як зображальний засiб. У писемнiй формi реплiки дiа логу можуть супроводжуватися сло вами автора.

ДIалог orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13433