Цуцик orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13672


Двi життєвi п озиц iï з ясовує Глiбов в образах Ц у ц и к а запанiлого в панських покоях, i Б ровка сум лiн ного вартового господарського добра. Неприйнятним д ля автора є пiдла бузницьке прислуж ництво, як е при нижує людську гiднiсть. Ц уциковi добре ж иветься, бо вiн на заднiх лапках вмiє по-вченому служ ити. Автор протестує й проти пасивного, безправного м овчання украïнського простолюду й iнтелiгенцiï: Бровко мовчить, i я мовчу Води не сколочу…

Цуцик orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13672