Цикл УкраÏно моя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13878


Цикл вiршiв 1941-1942 рр. Украï но моя* пронизаний високими пат рiотичними почуттями. Поет запропо нував читачам не гасла й постанови, а сповiдь душi, власнi почуття й думки. Цикл складається з пяти частин, обєднаних спiльною темою. У першiй частинi йдеться про поча ток вiйни. Мова автора емоцiйна, тривожно пiднесена. Вiршi пройнятi нацiональною iдеєю: Днiпро, Славу тич, Киïв, Шевченко, кручi, журав лi, сiножать. Вiдчутнi фольклорнi мотиви: за лужком-бережком*. Та кож введенi й новi поетичнi образи, породженi вiйною: куль золотi роз тiкаються нитi*, забомблений стал лю*, свинцевий дощ тощо. У другiй частинi лiричний герой прощається з рiдною землею. свiд чення, що Андрiй Малишко останнiм залишав Киïв. Вiн бiг по мосту через Днiпро, коли з другого боку по ньому вже йшли нiмцi. У вiршах циклу по ет передав особистi переживання, вiдчай, бiль i гiркоту вiдступу. Третя частина циклу передає тяж ке усвiдомлення того, що рiдний край загарбаний ворогами. Лiричний герой присягає визволити його. По езiя вiдбиває переживання саме його, Андрiя Малишка, який усе ж сподi вається на перемогу. Вiршi пройнятi нацiональною гордiстю й сповненi бо лю за знедолену Украïну. Автор пере конаний, що лише нацiональна зла года i єднiсть народу, вiдданiсть Ук раïнi це тi чинники, якi дадуть можливiсть побачити, як: … цвiти зацвiтають хорошi У твоïм, Украïно, зеленiм i вiчнiм саду. Поетичнi образи створенi на основi найпростiших понять: вiтер, хмара, ромашка, соловей, тополя. Лексика автора ясна, прозора. Лiричного героя проймає пекучий душевний бiль, i автор уживає ряд вiдповiдних епiтетiв: Я вiзьму твого смутку i горя важку половину У розтерзане, горде, нескорене серце моє. У четвертiй частинi в голосi поета зазвучали оптимiстичнi мотиви. Ав тор уводить Шевченкiвський заклик До кари!, звертається до iсторич них образiв: У димному полi встає Наливайко… Озброєнi дiти Залiзняковi. П ята частина наче пiдсумок. Ав тор говорить про ту страшну цiну на родноï трагедiï, називаючи й змальову ючи картини фашистських злодiянь. Цикл завершується присягою роз платитися за народне горе.

Цикл УкраÏно моя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13878