Чорна рада orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13702


Чорна рада (1846) перш ий у к раïномовний iстори чн и й ром ан. У цiй хронiцi 1663 року К улiш вiд творив вiдомi iсторичнi подiï Чор- НУ раду, яка вiдбулася в Н iж и н i в 1663 роцi. Вiн з глибоким знанням Доби й законiв iсторичноï ром анiсти ки зобразив у творi подiï Р уïн и , коли на Правобережжi гетьм анував П. Те теря, а на Л iво б ер еж ж i н аказн и м гетьманом був Я. Сомко. З ним зм а галися за булаву п олковни к I. Золо- ТаРенко i зап о р iзьк и й кош овий
I. Брю ховецький, як и й спритно ïï й захопив на Чорнiй радi
пiд Н iж ином у червнi 1663 року й скарав супер никiв на смерть.
Основним iсторич ним джерелом для К улiш а став Л iто пис Самовидця,
лiтературним зр аз ком романтичнi iсторичнi романи Вальтера Скотта.
Описуючи час кривавого розбрату, автор Чорноï ради раз по раз
згадує недавнє, а то й давнє м инуле У краïн
и та ïï славетних лицарiв П етра Ко- наш евича-С
агайдачного i С ам iй ла К iш ку, Тараса Т рясила i П авлю ка,
Остряницю i Н аливайка, Н ечая i Мо розенка. К улiш акцентує
свою увагу на суперечносях м iж простими к о за ками i старш иною ,
м iж м iщ анам и i ш ляхтичами; м iж городовими коза ками i запорож
цям и. В изначальним сюжетним полiгоном для характе рологiчного
увиразнення героïв є до рога, у яку вируш ає свящ
еник Ш рам iз своïм сином П ет ром , прям ую чи з П равобереж
ноï У краïни на Л iвобе реж ну до гетьм ана Я . Сомка. Н а
цiй дорозi стрiчаю ться ïм лю ди рiзн i за своïм соц
iальни м п оходж ен н ям i полiтичними поглядами. Автор зумiв
вибудувати майстерну ром античну ком позицiю з п ри год ницькими
перипетiями (викрадення Л есi, лицарський двобiй, зап о р iзькi суд
i кара), кульм iнацiйною сценою самоï ради з ïï
багатоголоссям . У нiй пiдступнiсть демагога Iвана Брю хо- 583
УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРА ТУРА вецького бере гору. У розв'язцi Шрам
рятує рiдну Паволоч вiд Тетерi цiною власноï голови. Та
все ж фiнал рома ну звучить оптимiстично: хоч iсто рична завiрюха
зламала старе дерево, та будуть рости i цвiсти нащадки Пет ра й
Лесi. Найбiльшу вартiсть роману Б. Лепкий побачив у тому смутку-
тузi за якимись кращими часами, в тiй охотi вискочити з ярма, в тiм
по ривi до героïчних учинкiв, котрi бу дяться в серцi
украïнського читача пiд впливом Чорноï ради…*, а
скрiзь розбурханi пориви присланоï душi голосить до нас, мов
арханге льська труба, сильне Шрамове слово: Блюдiтеся, да не
порабощенi будете!

Чорна рада orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13702