ЧислIвники один, одна, одно (одне) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12954


Числiвник один вiдмiнюється, як прикметник твердоï групи (зелений) або як займенник той. Форму множини числiвник один має тiльки тодi, коли стоïть при iменни ках, що мають лише форму множини: однi сани, однi дверi, однi окуля ри, однi ножицi, однi ковзани, однi ночви. В iнших випадках форма множи ни набуває ознак означального зай менника: У зм аганнi брали участь однi (са мi ) хлопцi. У знахiдному вiдмiнку однини чо ловiчого роду числiвник один має па ралельнi форми. Якщо iменник, з яким вiн узгоджується, є назвою iсто ти, то числiвник має форму родового вiдмiнка, а якщо неiстоти називного: (бачу) одного машинiста, але один потяг. В однинi в мiсцевому вiдмiнку чо ловiчого роду, родовому та орудному жiночого роду, називному та знахiд ному середнього роду можливе вжи вання паралельних закiнчень: на одному на однiм; одноï однiєï, одною, однiєю; одно одне.

ЧислIвники один, одна, одно (одне) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12954