ЧислIвники два (двI), три, чотири orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12972


Числiвники два (двi), три, чотири вимагають форми називного вiдмiн ка множини з наголосом родового вiдмiнка однини: два брати, двi сестри, три бабусi, чотири книжки, чотири вчителi. Якщо до складу словосполучення з цими числiвниками входить означен ня, то воно може мати форму назив ного чи родового вiдмiнка множини: два новi (нових) будинки, три ви сокi (високих) ялини, двадцять чо тири квалiфiкованi ( квалiфiкова них) робiтники. Iменники, що означають парнi предмети, у сполученнi з числiвника ми два, три, чотири мають форму родового вiдмiнка множини: два плеча, три вуха, чотири ока. Числiвники два, три, чотири тiль ки в особливих випадках можуть спо лучатися з iменниками, що не пiдля гають лiчбi: двi долi, двi любовi, двi молодостi, два щастя. Зовсiм не сполучаються цi числiв ники з iменниками, що мають тiльки форму множини, та з iменниками IV вiдмiни (лоша, теля, курча, коше ня). Для перелiку в таких випадках використовують лiчильнi звороти зi словами душ, голiв, штук, примiрни- 243 УКРАÏНСЬКА МОВА кiв тощо, а наведенi iменники IV вiдмi ни можуть поєднувати з вiдповiдни ми збiрними числiвниками (двоє ло ш ат , троє телят, четверо курчат ).

ЧислIвники два (двI), три, чотири orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12972