Чергування у в orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12549


Пишемо у: Мiж двома приголосними: зустрiч у ш колi, працював у полi, свiтять у вiках. Перед наступними [в], [ф] та бук- восполученнями [хе], [св], [льє], [те] та iншими важкими для вимо ви звуками, навiть якщо попереднє слово закiнчується на голосний: проживаю у Львовi, пiрнути у хви лi, занят т я у фотолабораторiï, одягнений у форму, виглянула у вiкно, зiбралися у Сквирi. На початку речення перед наступ ним приголосним: У всякого своя доля i свiй шлях ши рокий (Т. Шевченко). Усi мовчать: говорить мати вус тами неба i землi (В. Крищенко). Пiсля паузи (на письмi роздiлово го знака): Д звiнка рiка у береги! А я себе у дзвони слiв! Г. Чубач. У закоханих є найкоротша мова: Усi слова у потиску руки.
I. Свiтличний. Пишемо в: Мiж голосними: жити в Украïнi, вiдпочиват
и в Одесi, вода в озерi, здобула освiту в унiверситетi, поïздка
в автобусi. На початку речення перед голосним: В iмлу вгорнувшись,
дуб високий у небо велетом стримiв (В. Стус). Якщо ж попереднє
слово закiн чується на в, то перед наступним голосним
вживаємо прийменник в, а не у: перебував в Ужгородi, острiв в
океанi. У в чергуються: Пiсля голосного перед наступним приголосним:
залежно вiд темпу мовлення й ритму вiршiв: Все iде, все минає
I краю немає. Т. Шевченко. УКРАÏНСЬКА МОВА Усе iде, але
не все минає Над берегами вiчноï рiки. Л. Костенко. В
брилi широкiм, сплетенiм улiтку, Iде учитель на круте узгiр'я. А.
Малишко. Свiтить сонце Колими з-за взгiря (В.Стус). у словах: вдень
удень вчитель учитель взяв узяв взим ку узим ку вперед уперед вчений
учений тощо. ПОРIВНЯЙТЕ! У в ч и т е л я в учителя… у всi
цi… в усi цi… у всяк о го … в усякого… У в
не чергуються: У словах, що вживаються тiльки з початковими у або в:
влада, власний, взаємини, вражен ня, вдумливий; умова, указ,
укус, узгодити. Серед них чимало слiв iншомовно го походження:
варiант, вiтамiни, вiтрина, ве гетарiанець, вуаль, велюр, вояж;
утопiя, унiя, унiверситет, ульти мативний. Якщо це повязано зi
змiною лек сичного значення слова: 80 вправа управа (спецiальне
(установа; сила, що завдання) здатна зупинити) вдача удача
(характер) (успiх) вклад уклад (внесок) (порядок) вступ уступ
(початок) (виступ у чому-небудь) впливати упливати (мати вплив)
(запливати) У власних назвах: Волинь, Ворскла, Владивосток, Врубель;
Умань, Угорщина, Урал. ïхнє варiювання в офiцiйних доку
ментах не допускається навiть при наявностi обох варiантiв:
Удовен ко Вдовенко. Примiтка. Офiцiйна назва нашоï краïни
Украïна, але в художнiй лiтературi та у фольклорi може
виступати варiант Вкра ïна. Це стосується й похiдних
слiв: вкраïн- цi, вкраïнський: Воздвигне Вкраïна
свойого Мойсея не може ж так буть! П. Тичина. I встаєш ти,
Вкраïно, на зло яничарам у вiдвазi героïв своïх. В.
Крищенко. О мово вкраïнська! Хто любить ïï. Той
любить мою Украïну. В. Сосюра. Гряди, вкраïнство, мудре й
молоде! Шануйся, дбай, щоб хлiб добра не черствiв! В. Бровченко.

Чергування у в orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12549