Чергування [о] та [е] з нулем звука orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12535


[о], [е] здебiльшого чергуються з ну лем звука, якщо вони є останнiми го лосними в iменниках на приголосний: УКРАÏНСЬКА МОВА вогонь вогню, садок садка, дзвiнок дзвiнка, сон сну, день дня, кiнець кiнця. Такi голоснi називають випадними. УВАГА! У бук вос по лучениях -оро-, -оло-, -єре-, -еле- (мороз, холод, берег, зелень) та в деяких сло вах (лоб, рот, мох, лев, олень та iн.) голоснi о, е зберiгаються. [о], [е] зявляються в родовому вiдмiн ку множини iменникiв, якi мають у на зивному вiдмiнку однини перед закiн ченням сполучення двох приголосних: вiкно вiкон; сукня суконь; сестра сестер; крапля кра пель; сосна сосон i сосен. Такi голоснi називають вставними.

Чергування [о] та [е] з нулем звука orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12535