Чергування [о] та [е] з [I] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12537


Це чергування досить поширене в украïнськiй мовi i є однiєю з найха рактернiших ознак, що вiдрiзняє ïï вiд iнших словянських мов. Воно належить до позицiйних чергувань i залежить вiд типу складу. Пишемо: о,е | i
|у вiдкритому складi 1
1(закiнчується на
|голосний)
у закритому складi (закiнчується на приголосний) При словозмiнi
При словотвореннi
|Подiл Подолу школа шкiльний
радiсть радостi творити твiр осiнь осенi нога пiднiжжя промiнь променя
гора мiжгiр'я с[м семи село сiльський Киïв Києва перо
пiр'ïна 74 IСТОРИЧНА ДОВIДКА До X- XI ст. iснували голоснi, що
позначалися на письмi ь (єр, йор) i б (єрчик, iр). Цi звуки
вимов лялися невиразно, ïх називають зредукованими. Звук, що
позначався ь, вимовлявся, як короткий о, а звук, що позначався ь, як
короткий е. Iз розвитком мови цi звуки або зникали зовсiм, як що стояли
в ненаголошенiй (слабкiй) позицiï, або розвивалися в голоснi
повного звучання, ко ли стояли в наголошенiй (сильнiй) позицiï.
Зникнення зредукованих зумовило закриття складiв i зменшення ïх
кiлькостi у словi. Давнi о, е в новозакритому складi послiдовно
змiнилися на i. Так, двоскладовi слова конь i столь стали
односкладовими кiнь i стiл. Чергування [о] та [е] з [i] не стано вить
абсолютно послiдовного фоне тичного процесу в сучаснiй украïн
ськiй мовi. досить багато випадкiв, коли воно не вiдбувається.
Запамя тайте найважливiшi з них.

Чергування [о] та [е] з [I] orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12537