Чергування I й orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12551


[i] з [й] чергується в тому випадку, коли треба уникнути збiгу
приголос них чи голосних: допомагав iти, швидко йти; брат i сестра,
сестра й брат; Марина й Ольга; Роман i Сергiй, спокiй i ти ша; мати
й дiти. Пишемо тiльки i:
1. На початку речення: I вечiр м олит овно склав долонi зiр ( Б.-I. А н
т о н и ч ); Iду за лiт ом , за лiт ам и (Р.Л у- к я н ч у к ); I
океанiв т и х немає, Щ об вiрнi розєднать серця. М .
Рильський.
2. При зiставленнi або протиставленнi понять: любов i ненавист ь,
червоне i чорне, см iх i сльози, краса i сила. У заголовках художнiх
творiв: Вiйна i мир Л. Толстого, Бать ки i дiт и Б. О лiйника, Руфiн
i П рiсцилла Лесi Украïнки.
3. Перед словом, що починається на й, я, ю, є , к Ю ля i Ю
ра; Ольга i Йосип; батько i я; злагода i єднiсть; т ихо i
ясно.
4. П iсля паузи (роздiлового знака): I т ридцят ь лiт , i триста лiт .
Зеленi склавш и крила, Верба ст ояла край ворiт I ст иха говорила.
В. Коломiєць. Рiка бiжить, I з сонцем грається, I
вiдбиває небеса. М. Чернявський. Примiтка. Вiдхилення вiд норм
чергу вання у в, i й можливе в художнiй лiтературi, зокрема в
поезiï, що зумовлено законами ритму: Ймення матерi священне,
Ймення матерi святе. . Ющенко. В хустках всмiхаються личка жоржин, В
смушки сховались коралi шипшин. В ряднах нап'ятих стоять нагiдки,
Всi чорнобривцi надiли шапки. Олександр Олесь. Любити буду i осiннi
днi Листком останнiм на високiм вiттi. Г. Чубач. Купається
яблуня в зливi променiв й безсмертя своє на вiтах колише.
5. Савич. Щоб дотримуватися милозвучностi мовлення, уникати важ
коï вимови, треба знати евфонiчнi засоби й умiло ними
користуватися.

Чергування I й orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12551