Бувальщини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13473


Бувальщина усне оповiдання про сучаснi подiï, як i не виходять хронологiчно за меж i того, що мiг ба чити або чути в iд безпосередньог учасника оповiдач. Цей жанр мiстять розповiдь про надзвичайнi, ДиВ вижнi явища, надприроднi iстоти тњ що. Iншими словами, вiд нароДвй оповiдань вони вiдрiзняються лй фантастичними компонентами сере^ ЯЯЙ' Бувальщини популярнiш i народу, нiж звичайнi оповiде ^ Елемент невiдомостi, таємничостi р бить ïх надзвичайно драматичнi У них розповiдається про дивовижнi подiï (як у мiфологiчних легендах), але в сучасному контекстi. Як що оповiдач не учасник подiй, то обовязково вказує на джерело iнфор мацiï, що надає оповiдi бiльшоï достовiрностi. До найпоширенiших сюжетiв бу вальщини вiдносять оповiдi про па- ранормальнi явища, про представ никiв чорноï i бiлоï магiï (ворожок, знахарiв, чарiвникiв), оповiдi про вiщi сновидiння, спiлкування з по мерлими родичами, про домовикiв, про космiчних прибульцiв, нло i т.iн. У жодному разi, зауважують Лано- вики, ïх не можна вважати вигад кою без життєвоï пiдстави: неспро можнiсть людей пояснити деякi фак ти чи обставини дiйсностi не може компенсуватися запереченням цих явищ.

Бувальщини orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13473