Буквосполучення йо, ьо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12516


В украïнському алфавiтi немає букви для позначення звукосполу чення [у] + [о], тому воно позначаєть ся двома буквами йо. Пишемо йо:
1. На початку слова: Йосип, йодистий, його, йогурт. Орфографiя
2. На початку складу пiсля голосного: район, бойовий, знайомий, майор,
Андрiйович, по-дiйовому.
3. На початку складу пiсля твердого приголосного: М уравйов, Соловйов,
серйозний, пiдйом. Пишемо ьо: Перша лiтера буквосполучення ьо (м
який зн а к ) служить для позна чення мякостi попереднього приго
лосного перед [о]: сьогоднi, бадьорий, т рьох, льон, дзьобати, на
цьому, Ковальов. УВАГА! Буквосполучення ьо не може стояти на початку
слова або складу. У деяких словах iншомовного походження пи шемо
буквосполучення ьйо: б а т а л ь й о н , б у л ь й о н , г iл ь й о
т и н а , к а н ьй о н, л о с ь й о н , м е д а л ь й о н, м iл ь й
о н , п а в iл ь й о н, т р и л ьй о н, с е н ьй ор (в Iспанiï
та iспаномовних краïнах) i си н ьйор (в Iталiï) тощо.

Буквосполучення йо, ьо orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12516