Будова складнопIдрядного речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13349


Складнопiдрядне речення складi ється з частин, що виконують рiзН1 390 Гоаматика: морфологiя, синтаксис
. ункцiï стосовно одна до одноï. Неза лежну частину речення
називають головною, або головним ре ченням. Частину складнопiдрядно
го речення, яка пiдпорядкована го ловнiй, пояснює ïï
i залежить вiд неï, називають пiдрядною, або пiд рядним
реченням. Вiд головного речення до пiдрядно го (в бiльшостi випадкiв)
можна по ставити питання: Ти знаєш (що?), що ти людина? (В.
Симоненко). Хоч на щастя життя багате (незважаючи на що?), але кожну
людину ждуть i печалi, i бiль, i втрати (В. Симоненко). Людина
вiдчуває свою слабкiсть тодi (коли? за якоï умови?), коли
ïï покидають надiï (Б. Харчук). Як сумно тiй людинi
жить (якiй?), яка в життi не знала су му! (М. Рильський ). Пiдрядне
речення може пояснюва ти головне речення в цiлому або один з його
членiв. Поклiн тому, хто вносить чесну злагоду в людськi серця,
одвертi i незлi (А. Малишко). Як не буде птахiв, то i серце люд ське
зачерствiє (М. Стельмах). У першому реченнi пiдрядна час тина
стоïть пiсля головноï, вiдповiдає на питання кому?,
пояснює в го ловнiй додаток, виражений займен ником тому. У
другому пiдрядна частина вказує на умову дiï головноï
частини, вiдповiдає на питання коли? за якоï умови? i
пояснює головне ре чення в цiлому.

Будова складнопIдрядного речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13349