БIблIя як видатна памятка людськоÏ культури orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13530


Ми розглядаємо Б iблiю як видатну памятку лю дськоï культури, збiрку книг, сформовану з давнiх творiв лiтературного характеру, створених богодарованим лю дським розумом, який вiдображає загадковий звязок Духа i М атерiï, К осм осу i Землi, Творця i Людини. Украïнська книжна словеснiсть за вершує своє перше тисячолiття, по чаток якого позначений входженням Святого Письма в духовну й ма терiальну культуру Украïни-Русi. У ХI-ХIИ ст. християнська церква виплекала ц iлу плеяду письмен никiв, найчастiш е безiменних ав торiв рiзножанрових перекладних i оригiнальних книг. Творцi давнiх памяток Нестор-лiтописець, мит рополит Iларiон, Кирило Турiвський, Володимир Мономах та iншi несли У своєму серцi традицiйну повагу до Слова. У традицiï украïнського пись менства простежується незгасимий iнтерес i велика повага до Святого Письма. Крiзь усе життя пронiс Та рас Шевченко вiру в Бога, виснував ши з Бiблiï iдею спасiння Украïни. У пњезiях Iсая. Глава 35, I Архiмед, 1 Галiлей… ми чуємо голос Шевчен ка- пророка, який змалював своє ба чення доконечноï перспективи онов леноï землi. Т. Шевченковi належить блискучий переклад десяти Давидо вих псалмiв, а також iдея перекладу украïнською мовою всiх чотирьох вангелiй спiльно з приятелями (про що писав Пантелеймон Кулiш ). Од нак здiйснити цей намiр Шевченковi не судилося. Справу перекладу Бiблiï украïнсь кою мовою здiйснили Пантелеймон Кулiш та Iван Пулюй, видрукувавши переклади чотирьох вангелiй у Вiднi 1871 року. Повний переклад Старого й Нового заповiту опублiко вано вже пiсля смертi П. К улiш а, 1903 року у Вiднi. Ряд книг для цьо го видання переклали Iван Пулю й та Iван Нечуй-Левицький, добре ро зумiючи значення Святого Письма для релiгiйно-культурного розвитку народу. Апокрифи (вiд грецького арокгу- рков таємний, прихований) ве лика група християнського епосу, повязана iз сюжетами Святого Пись ма, житiями святих, версiями ство рення свiту тощо. Найчастiше в них розповiдається про потойбiчний свiт, про страшний суд та iн. Церква не визнає ïхню iстиннiсть, до Б iблiï во ни не ввiйшли. Поширеним у народi є апокриф Ходiння Богородицi по му ках, сюжет якоï переосмислив П. Тичина (Скорбна М ати ), а ___________________Прадавня лiтература 495 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА О бявлення апостола Павла стало одним з джерел Божественноï ко медiï* Данте А лiгєрi.

БIблIя як видатна памятка людськоÏ культури orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13530