БезособовI дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13038


Безособовим називають дiєслово, що означає дiю (або стан), яка реалi зується сама по собi, незалежно вiд дiяча (особи чи предмета). Стихло раптом. I спало. I одляг- ло. Одкотилось. Завiяло. Дощ. Дивний дощ (Б. Олiйник). Надворi свiтало; Пропало, пройшло, пролетiло, Минулося, щезло, спливло. Лишень головешками тлiло. Лишень попелищем цвiло. Обвiялось, сном одiснилось, Одмарилось, ген набулось, Вкотилось i ген одкотилось, Солоним риданням зайшлось.
I. Драч. Безособовi дiєслова позначають: явища природи:
свiтає, смеркає, розвидняється, вечорiє,
мрячить, дощить, пiдмер зає, гримить, похолоднiшало; стихiйнi
явища: замело, залило, вигорiло, вимерзло, висушило; фiзичний та
психiчний стан людини: трусить, морозить, нудить, пече, рiже,
гнiтить, тягне, кортить, УКРАÏНСЬКА МОВА вiриться, не вiриться,
спиться, не спиться, не лежиться, не сидиться; iснування або мiру
наявностi (чи вiдсутностi) предмета та явища: сталося, минулося,
розiйшлося, вистачає не вистачає, бракує;
випадковiсть явища, незалежнiсть його вiд особи: щастить, таланить,
не судилося; Безособовi дiєслова вживаються у формi 3-оï
особи однини або у формi середнього роду минулого часу. Вони можуть
також мати форми умовного способу та iнфiнiтива (свiтало б, ве
чорiти, почало смеркати). Проте насправдi значення особи, числа й
роду безособовi дiєслова не мають, бо дiï чи стан, якi
вони озна чають, вiдбуваються незалежно вiд нашоï волi. Тому
безособове дiєслово нiколи не поєднується з
пiдметом. У безособових односкладних реченнях воно виступає
головним членом присудком. Вечорiє i темнiє. По землi
лягає мла. Я. Щоголiв. Добридень, ноче! Як тобi тут спиться у
товариствi холоду i зiрок? (А. Жикол). РОЗРIЗНЯЙТЕ!
1. Безособовi дiєслова не треба плутати з незмiнюваними
безособовими формами на -но, -то, утвореними вiд
дiєприкметникiв: зроблений зроблено, пошитий пошито. засiяний
засiяно.
2. Деякi дiєслова в одному значеннi мають граматичнi форми
(є особовими), а в iншому ‘ безособовими. Особовi: Грiм
гримить хлiб буде родить (Нар. те i Пахне м ята вечорово… (В.
Романюк). Одшимiло лiто… Одспiвало жито, тiльки вi тер креше
iскри по стернi (Д. Фалькiвський). Безособовi: Гоимить! Тайна дрож
пронимає народи… (I. Франко). Пахне сiном з Чумацького
возу, що менi сивиною сiя (М. Вiнграновський). Одшимiло. Стихло.
Поизабилось.

БезособовI дIєслова orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13038