Берестечко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13900


Романну оповiдь Берестечка, подiï якого вiдбуваються на кiлька рокiв ранiше вiд iсторичного часу Марусi Чурай, побудовано вiд iме нi Богдана Хмельницького. З-помiж численних своïх ворогiв яких згадує гетьман у тяжких розду мах про причини трагiчноï поразки в битвi пiд Берестечком, князевi ремiï Вишневецькому вiн вiдводить особ ливу роль: Я не борюся з ним протистою! Воно смертельне, це протистояння. Зовнiшнiх ворогiв можна вигнати за межi своєï землi, тодi як Вишне- вецький це земляк-перевертень, лютий ворог власного народу. Саме тому Ярема ще небезпечнiший, нiж поляки, i двобiй мiж гетьманом i за проданцем може завершитися тiльки смертю одного з них. В iнтерпретацiï Лiни Костенко Хмельницького спонукали до повс тання не лише приниження, яких вiн зазнав вiд полякiв, а передусiм ро зумiння того, що неволя руйнує мо ральний стан суспiльства: I я повстав. Душа спитала доки?! Втопили край у пiдлостi i злi. I я сказав: чужинцi, дайте спокiй. Не сiйте зради на моïй землi. Незважаючи на те, що роман Бе рестечко присвячено однiй з най- трагiчнiших поразок украïнцiв у бо ротьбi за свободу, фiнал твору має життєствердний характер. Залишки Нова лiтература розбитого вiйська знову повертають ся пiд гетьманську булаву. Безслав ною смертю помирає Ярема Вишне- вецький. Богдан долає душевну кри зу й готується до нових битв. Останнi гетьмановi слова поет ад ресує нам, адже ми живемо в склад ний перiод змiн: Не допускай такоï мислi, Що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислi. Немає часу на поразку.

Берестечко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13900