АсимIляцIя за мIсцем I способом творення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12473


Найчастiше шиплячi приголоснi упо дiбнюються до свистячих i навпаки: безжурний [б^ж'.урни i ], зшити [ш:йти], дивишся [дйвиес:а], цiкавишся [цiкавис.а], на рiчцi [на рiц:i], з жита [ж:йта], на квiточцi [на квiтоцй]. Пiд впливом свистячого [с] приго лосний [т] уподiбнюється до свистя чого [^] в дiєсловах на -ться: купається [купа}^ц:а], сподiвається [спо&iва/еец:а], ллється [л:ец:а].

АсимIляцIя за мIсцем I способом творення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12473