АсимIляцIя за дзвIнкIстю I глухIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12471


Дзвiнкi приголоснi послiдовно й систематично впливають на попе реднi глухi, якi уподiбнюються ïм i вимовляються теж дзвiнко: боротьба [боросïба], просьба [прозба], якби []аґбiï, отже [оджеи], вокзал [воґзал]. Така регресивна асимiляцiя вiдбу вається й на стиковi двох слiв, особ ливо при швидкому темпi мовлення: ваш брат [важбрат], як же Цаґже]. Перед сонорними звуками [л], [р], [к], [л], [в], [у] такоï асимiляцiï немає. Асимiляцiя за глухiстю трапляється рiдше. Приголоснi зберiгають свою дзвiнкiсть у кiнцi слова: мороз, дуб. На межi кореня й суфiкса приго лоснi також не оглушуються. Однак у серединi слова приголосний [г] пiд- дається впливовi глухих [к], [т]: легкий [леихкй i ], кiгтики [кiхтики], вогко [вдхко], дьогтю [дохт у] та в похiдних вiд них. УВАГА! Щоб узнати, який приголосний (дзвiнкий чи глу хий) писати, треба змiнити слово так, щоб пiсля сумнiвного приголосного стояв голосний: 50 Фонетика. Графiка. Орфоепiя молотьба молотити, просьба просити, легкий легенький, нiгтi нiготь. Якщо ж така перевiрка неможлива, правопис слова слiд запамятати або звiрити за орфо графiчним словником. Найбiльшого впливу глухих дзвiн кi звуки зазнають на межi префiкса й кореня. Префiкс з- перед наступним глухим приголосним асимiлюється ним: з+хилити [схи'лйти], з+питати [спи'тати], з+кинути [скинути], з+формувати [сформувати], з+шити [сiийти], з+цiдити [сц'iдйти], з+сипати [с:йпати]. УВАГА! На письмi префiкс з- перейшов у с- лише перед глухими к, п, т, ф, х. Перед iншими приголосни ми пишемо з- (асимiляцiя зберiгається лише у вимовi). ” Кiнцевi дзвiнкi приголоснi одно складових префiксiв над-, пiд-, од-, об- перед наступними глухими у швидкому темпi мовлення теж частково оглушуються: надпити [над]*>'пiïти], пiдхопити [п'iдтхопiïти], пiдписати [пiдтпиесати], одсипати [одтсiiпати], обклеïти [обпкле]iти]. УВАГА! На письмi така асимiляцiя не закрiпилася (чинний морфологiчний принцип).

АсимIляцIя за дзвIнкIстю I глухIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12471