АсимIляцIя приголосних за м'якIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12475


Передньоязиковi [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз] перед наступними мяки ми помякшуються: украïнський [украрнски i ], пiсня [пiсна], кузня [кузна], повiсть [пдвiст], сонця [сднца],рибалцi [риебалцi], снiг [снiг]. Напiвпомякшенi приголоснi (губ нi, шиплячi, задньоязиковi, глотко вий) на iншi приголоснi не впливають (у деяких випадках можлива двояка вимова), оскiльки вони й самi не пов нiстю мякi: двiр [двiр], збiр [збiр], твiр [т вiр], тхiр [т хiр], але: цвiт [ц вiт], цвях [ц еах], дзвiн [д звiн]. 51 УКРА ÏНСЬКА МОВА Перед помякшеними мяку вимо ву можуть мати лише свистячi [с], [Ч ], М . [ ] Наслiдком прогресивноï асимiляцiï (попереднiй звук впливає на наступ ний) є подовження приголосних, яке на письмi позначається двома буквами: життя [жит':а ]: житiє * життє * життя.

АсимIляцIя приголосних за м'якIстю orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12475