АналIз лIтературного твору. ЗмIст твору orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13949


Iдея (вiд грецького idea вигляд; iдея) основна думка про вiдтворенi життєвi явища й подiï. Вона ор ганiчно повязана з темою, адже несе в собi оцiнки зображених у творi лю дей, стосункiв мiж ними, щось схва лює, пiдносить, а щось викриває, осуджує. Так, засуджуючи скна рiсть, дрiбязкову ощадливiсть, чер ствiсть i некультурнiсть Пузиря (Хазяïн I. Карпенка-Карого), дра матург прагне, щоб власники потуж ного капiталiстичного виробництва 835 УКРА ÏИ С Ш Л/ТЕРА ТУРА Ьухж справжнiми господарями в дер жавi, а не бездушними нагромаджду- вачами багатств. Проблематика (вiд грецького ргоЬ- Iета задача) це осмислення письменником тих соцiальних харак терiв. явищ, якi вiн зобразив у творi, характерних тенденцiй розвитку сус пiльного життя, його контрастiв i конфлiктiв. Скажiмо, у драмi Ха зяïн* I. Карпенка-Карого головною проблемою автор виокремлює безду ховнiсть i безкультурнiсть хазяïв, якi мають власний капiтал, але не вмiють розпорядитися ним так, щоб вiн при носив користь i ïм, i суспiльству. Тема (вiд грецького thema осно ва, положення) предмет зображен ня, тi життєвi явища, якi вiдiбранi митцем для художнього вiдтворення. Наприклад, у пєсi I. Карпенка-Каро го Хазяïн* предметом зображення є таке соцiальне явище, як утверджен ня в суспiльствi новоï соцiальноï гру пи власноï нацiональноï буржуазiï на стадiï нагромадження власностi. Тему лiричного твору прийнято на зивати мотивом (вiд французького motif, вiд латинського motus рух), причому у творчостi того чи iншого поета висвiтлюється низка тем, часто близьких, спорiднених i тому пра вомiрно визначаються мотиви лi рики Т. Шевченка певного перiоду або й усiєï його поезiï, мотиви лiрики О. Олеся, Лiни Костенко.

АналIз лIтературного твору. ЗмIст твору orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13949