АналIз лIтературного художнього твору orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13965


Для того, щоб сприйняти, зрозу мiти твiр, його треба проаналiзувати: Аналiз твору має бути цiлiсним у єдностi змiсту та форми, а також системним. 844 Якi аспекти твору вичленовуються в процесi аналiзу? Читаючи твiр, треба зясувати, де коли вiн написаний, за яких обста вин, що дало поштовх письменниковi до творчостi. Вiн може бути створе ний за конкретнтими життєвими по дiями, мати iсторичну основу, може бути продуктом творчоï фантазiï, уяви. Твiр може мати власну iсторiю свого входження в лiтературу. Необхiдно зясувати мiсце конк ретного твору в спадщинi письменни ка, у контекстi доби, лiтературного процесу. Подальший аналiз твору може бу ти здiйснений за схемою: Аналiз епiчного твору ïï Жанрова специфiка твору.
2. Iдейно-тематичний змiст твору, йо го проблематика.
3. Композицiйно-сюжетна структура твору.
4. Образна система твору.
5. Словесна форма твору. Аналiз лiричного твору
6. Жанрова своєрiднiсть твору.
7. Мотив, своєрiднiсть його розгор1- давня.
8. Образ лiричного героя.
9. Композицiйна структура вiрша.
10. Художнi засоби (тропи), мова твору.
11. Ритм, рима, спосiб римування, строфа. Список лiтератури Аналiз
драматичного твору
12. Жанрова своєрiднiсть твору.
13. Iдейно-тематичний змiст твору, йо го проблематика.
14. Характер конфлiкту.
15. Композицiйно-сюжетна структура твору.
16. Система дiйових осiб, особливостi ïх творення.
17. Мова твору.

АналIз лIтературного художнього твору orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13965