ЯкIснI прикметники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12847


Якiсними називають прикметни ки, що безпосередньо виражають оз наку, яка може виявлятися в бiльшiй чи меншiй мiрi: ясний яснiший най яснiший; смiливий бiльш смiливий — найбiльш смiливий; приємний менш приємний — найменш приємний. Якiснi прикметники утворюють кiлька тематичних груп, виражаючи: ознаки кольору, розмiру, ваги i зовнiшнiх особливостей предмета, що сприймаються органами зору: червоний, зелений, малий, широкий, важкий, легкий, кривий, круглий; ознаки предметiв за смаковими якостями: солодкий, кислий, гiркий, солоний, смачний; ознаки предметiв за фiзичними властивостями, що сприймаються органами дотику, слуху, нюху: гострий, твердий, голосний, ти хий, писклявий, гучний, запашний; вiковi ознаки людей, ïхнi риси ха рактеру: молодий, старий, розумний, сумний, мужнiй, лагiдний, настирливий; фiзичнi якостi iстот, властивостей предметiв: здоровий, меткий, худий, слiпий, кривий, стрункий, прямий; загальну оцiнку: поганий, гарний. Для якiсних прикметникiв хараК' тернi такi лексико- граматичнi особливостi:
1. Мають ступенi порiвняння (вищии i найвищий), що означають рiзну мiру
вияву в предметi ознаки, якостi, властивостi: щедрий щедрiший
щедрiший.
2. Вiд них творяться похiднi прик; метники за допомогою суфiксiв
префiксiв (зменшено-пестливi та збiльшено-згрубiлi форми): 204
Граматика: морфологiя, синтаксис чистенький, чистiсiнький, чис-
тюсiнький, пречистий; здоровен ний, худющий.
3. Багато якiсних прикметникiв ут ворюють антонiмiчнi пари: близький
далекий, широкий вузький, високий низький, гаря чий холодний,
веселий сум ний, багатий бiдний.
4. Вiд якiсних прикметникiв можна утворити iменники з абстрактним
значенням (добрий доброта, ши рокий широчiнь, новий новиз на,
молодий молодiсть), а також означально-якiснi прислiвники (чуйний
чуйно, духмяний дух мяно, гарячий гаряче, терпля чий терпляче).
5. Такi прикметники можуть при єднувати прислiвники зi значен ням
мiри або ступеня вияву ознаки (трохи, дуже, занадто, дещо, злег ка,
винятково, особливо, зовсiм), а також займенники такий, який: трохи
суворий, дуже блiдий, занад то соромязливий, надзвичайно при
вабливий, винятково працьови тий, особливо вдалий, зовсiм неяс ний,
який безталанний. 6- Невелика група якiсних прикмет никiв може мати
коротку форму: дрiбний дрiбен, зелений зелен, ясний ясен, повний
повен. Можуть виражати iнтенсивнiсть ознаки сполуками типу: добрий
предобрий, мiцний премiцний, тихий тихенький.
6. Якiснi прикметники бувають не похiднi (дикий, скупий, гострий,
важливий) i похiднi (рухливий, го лосистий, головний, безсилий, хо
лодний, зернистий, жилавий). УВАГА! Не всi якiснi прикметники мають
такi властивостi. Однак вiдноснi й присвiйнi не мають жодноï з
них.

ЯкIснI прикметники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12847