Як визначити рIд незмIнюваних IменникIв? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12765


У словах iншомовного походження: назви осiб за вiднесенiстю до статi: маестро, аташе, дендi, мосьє, пор тьє, кюре, джентльмен, Гейне, Зо ля, Дюма чоловiчий рiд (вiн); ледi, мадам, мiс, фрау, Беатрiче, Зегерс, Ожешко жiночого роду (вона). назви iстот (тварин, птахiв) ч0. ловiчого роду (можливе розрiзнен ня за статтю): кенгуру, шимпанзе, понi, какаду, колiбрi, фламiнго, але: роздратована шимпанзе, маленька колiбрi, муха цеце (ж iн. рiд); назви неiстот середнього роду: кiно, журi, таксi, метро, шосе, ра гу, пюре, фойє, iнтервю, резюме, але: до iменникiв чоловiчого роду нале жать слова сироко, торнадо (назви вiтрiв); до iменникiв жiночого роду авеню (вулиця), кольрабi (капус та), салямi (ковбаса); комi, гiндi, бенгалi (назви мов). у власних географiчних назвах за родовою назвою (м iсто, село, озеро, рiчка, острiв, краïна): Капрi (острiв чол. р .), Тбiлiсi (мiсто сер. р.), Перу (краïна жiн. р.), Калахарi (пустеля жiн. р-)> Онтарiо (озеро сер. р.), Онтарiо (штат чол. р.), Онтарiо (рiчка -т ж iн . р .), М iссiсiпi (рiчка » ж iн . р.). В абревiатурах (iн iц iальн и х, бук- вених) рiд визначається за основним словом: вiдомий Х Т З (завод чол. Р*) Киïвська ГЕС (електростанцiя ж iн. р.), мiське П ТУ (училищ е сер. р .). 178 iГ I Ш Г i Тi Граматика: морфологiя, синтаксис рiд змiнюваних складноскороче- них слiв визначається граматично (за типом вiдмiнювання); КрАЗ КрАЗа КрАЗовi КрАЗ КрАЗом на КрАЗi; ТУМ ТУМу ТУМовi ТУМ ТУ- Мом у ТУ М i. Так само чоловiчого роду iменники ДЕК, МОП, ВАК (хоч головне слово словосполучення вища атестацiйна комiсiя жiночого роду). У невiдмiнюваних звукових аб ревiатурах рiд також установлюється за стрижневим словом: облвно повiдомив (вiддiл чол. р.), Голосïïвський райвно м. Києва.

Як визначити рIд незмIнюваних IменникIв? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12765