Як робити морфемний аналIз слова? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12704


При розборi слова за будовою треба дотримуватися такого порядку:
1. Визначити: зм iню ване чи незмiню ване слово. Я кщ о мож на утворити
кiлька його словоформ значить змiнюване.
2. Якщо слово зм iню ване, то видiли ти закiнчення та основу, у незмi
нюваному тiльки основу (усе слово).
3. Визначити морфеми: кореневу та службовi: преф iкс, суф iкс, iнтер
фiкс, постфiкс. Д ля визначення ко реня треба пiдiбрати кiлька
спорiд нених слiв. 4- Схарактеризувати закiнчення (пов не чи
нульове) та основу (похiдна ~~ непохiдна, чиста). 5-Пояснити
фонетичнi змiни на ме жi морфем та в будовi слова (якщо вони
є).

Як робити морфемний аналIз слова? orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12704