Активна I пасивна лексика украÏнськоÏ мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12646


Лексика найтiснiше повязана з життям народу. Вона постiйно реагує на змiни в його соцiально-виробничо му й культурному життi, а тому слов никовий склад мови характеризуєть ся дiєю двох процесiв появою нових слiв (для називання нових понять, що зявляються в життi суспiльства) i виходом з ужитку слiв, що познача ли старi явища й реалiï. Це зумовлює наявнiсть двох шарiв лексики ак тивного i пасивного.

Активна I пасивна лексика украÏнськоÏ мови orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12646