АбстрактнI Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12751


Слова iз значенням назв процесiв, ознак, властивостей, якi не належать до конкретних предметiв i мисляться поза звязком з ними, називають абс трактними. Вони називають узагаль ненi поняття, що не сприймаються без посередньо органами чуття людини. Бiльшiсть iменникiв з абстракт ним значенням це слова з похiдни ми основами прикметникового або дiєслiвного походження iз суфiксами -iсть, -анн(я), -енн(я), - iнн(я), ств(о), зтв(о), -цтв(о), -изм, -iзм, -ощ(i) тощо: ввiчливiсть, щедрiсть, читання, бажання, мислення, натхнення, видiння, сумлiння; суспiльство, мистецтво, убозтво, козацтво, туризм, романтизм, соцiалiзм, ар хаïзм, прикрощi, хитрощi. Меншу групу iменникiв з абстракт ним значенням становлять слова з не похiдними основами: воля, iдея, сила, дух, мир, честь.

АбстрактнI Iменники orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=12751