Я не нездужаю… orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13652


Роки пiсля заслання (1858-1861), прожитi в П етербурзi, сповненнi очiкування омрiяноï волi для селян ства. Закiнчення похм уроï м и ко лаïвськоï епохи й прихiд до влади Олександра II, як и й тодi був при хильником ради кальни х реформ, сприяли пож вавленню суспiльного життя, посиленню боротьби прогре сивних сил за скасування крiпацтва. Останнi днi ж иття Т.Ш евченка були пройнятi тривожно- болiсним сподi ванням найзаповiтнiш оï мрiï: В не дiлю 19 лютого (3 березня 1861 року за новим стилем) хворого провiдав iнж. Ф. Черненко. Це був день ш ос тих роковин воцарiння О лександ ра II. У цей день усi чекали опублi кування царського м анiф есте про звiльнення селян вiд крiпацтва. Коли Черненко ввiйшов до хати, поет сто яв пiд вiкном, сперш ись руками об стiл. В очах його i в усiй болiснiй пос татi видно було схвильованiсть вiд дож и данн я. Зам iсть п р и в iт ан н я Ш евченко запитав гостя: Щ о?.. !.. воля? м анiф ест? i, глянувш и в вiчi Ч ерн ен ковi, зр о зумiв, що манiф есте нема. Глибоко зiтхнувш и, сказав: Т ак н ем а?.. Н е м а?.. Коли ж воно буде?! кин увш и гостру ф разу, закрив ли ц е р укам и i, впавш и на лiж ко, заридав. Ч ерненко потiш ав друга, зап ев н яю ч и , щ о манiфест уж е п iдп исан и й, а л и ш е опублiкування його вiд к л ад ен е на пiст на 5 березн я, щоб народ зустрiв волю не по ш и н ках , а по ц е р к вах (П. Зайцев). Не судилося Ш ев ченковi бути свiдком ц iєï подiï. А н тикрiпосницький мотив завж ди був центральним у творах колиш нього крiп ака Ш евченка. У вiрш i Я не нездужаю … (1858) поет передає стан напруженого, болiсного, тривож ного очiкування: I серце ж де чогось. Б оли ть, Болить i плаче, i не спить, Мов негодована дитина. Та в пасивнiй бездiяльностi бачиться небезпека: Л ихоï тяж ко ï години, Мабуть, ти ж деш … Вiд самодержавства марне сподiва тися волi: Добра не ж ди, Не жди сподiваноï волi Вона заснула: цар М икола Ïï приспав. 567 УКРАÏНСЬКА ЛIТЕРАТУРА Шевченко розумiє облуднiсть цар ських обiцянок i тому знову проголо шує iдею нацiонально-визвольного повстання: … Треба миром, Громадою обух сталить; Та добре вигострить сокиру Та й заходиться вже будить.

Я не нездужаю… orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=13652